اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
812
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1307
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1348
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۱-۱۰-۰۷
1867
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
6433

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2003
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1778
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3298
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۲-۰۶-۳۰
2349