اردبیل

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
392
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
268
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1119
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
2175
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1142
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۴۰۰-۰۶-۰۹
1393
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
2775
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
2800