اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
79
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
630
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۲-۰۵
415
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1321
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
4135

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1358
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1211
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
2481
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
1272