اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
351
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
848
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۱-۰۲-۰۵
749
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1498
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
4960

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1611
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1393
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
2636
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۴۰۲-۰۶-۳۰
1458