استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
3011

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
889
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
576
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1401
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
3073
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
2176

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
95
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
535
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
501