استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
2593

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
677
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۱-۲۹
507
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1194
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
2703
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1913
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
343
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۰۶-۲۱
355
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
346