استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3712

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1475
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
862
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1813
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4131
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2786

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
627
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
870
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
822