استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3410

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1246
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
713
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1631
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3653
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2478

امیراپل

اطلاعات کامل
تهران
نمایش فاصله
۱۴۰۰-۰۶-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
391
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
732
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
653