استان تهران

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
1645

طباخی کاج

اطلاعات کامل
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
373
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
373
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1042
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
1961
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1660
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
24
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
۱۴۰۰-۱۰-۰۹
31
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
۱۴۰۰-۰۸-۱۰
118