مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
743
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
763
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
736
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
362
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
516
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
797
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
621
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
699