مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1133
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1118
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1148
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
579
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
716
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1255
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
878
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1011