مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
70
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
197
۱۳۹۹-۰۲-۲۲
۱۴۰۱-۰۲-۲۷
233
۱۳۹۹-۰۲-۱۳
۱۳۹۹-۰۸-۰۸
243
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
211
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
280
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
533
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
531