مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
413
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
438
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
447
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
293
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
305
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
500
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
396
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۰-۱۲-۱۳
461