مشگین شهر

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1419
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1412
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1554
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
755
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
923
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1540
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1108
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1305