استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1035
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1313
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1311
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1385
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
691
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
842
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1437
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1579
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1022