استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
758
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1083
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1071
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1039
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
552
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
689
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1207
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1234
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
843