استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
74
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
160
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
196
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
211
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
251
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
343
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
400
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
290
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
272