استان اردبیل

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیکد پیشخواندانشگاهسال تولد
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
۱۴۰۱-۰۲-۲۲
351
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
742
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
762
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۱۴۰۰-۰۸-۰۵
736
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۱۴۰۱-۰۶-۳۰
362
۱۳۹۹-۰۳-۱۱
۱۴۰۱-۰۳-۱۳
516
۱۳۹۹-۰۲-۲۳
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
797
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
848
۱۳۹۹-۰۲-۰۹
۱۴۰۱-۰۲-۲۳
621