روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2695
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
2574
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1935

مشاغل مرتبط

شهر آلنیشهر آلنی
روستامشگین شهر