روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
1539
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
919
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1109

مشاغل مرتبط