روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۴۰۱-۰۷-۱۷
2415
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
2092
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۴۰۱-۰۷-۰۶
1721

مشاغل مرتبط

شهر آلنیشهر آلنی
روستامشگین شهر