تالارrss
مجالس و هنر

مساحتگنجایشامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4573

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3266
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2189

مشاغل مرتبط