تالارrss
مجالس و هنر

مساحتگنجایشامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۵
4159

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2920
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۰۹-۱۹
2068

مشاغل مرتبط