اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1071
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1513
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1101
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2478

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4878

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3742
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1920
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2532
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2929
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
3728