مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
2465
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۴۰۰-۱۱-۰۱
1047
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1696
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
1596
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۲
2317
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
3475

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
3409
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
849

تالار ثقفی

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
2317