مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
2016
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
910
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1517
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2325
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
1524
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
2065
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
3240

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
3038
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
622